โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประจำปี 2564

โครงการ U2T LPRU

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ 2564

โครงการ U2T หรือ University to Tambon หรือชื่อโครงการอย่างเป็นทางการคือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้น โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ 80 ตำบล ของจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

โครงการ U2T ของกระทรวง อว. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. 1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator
  2. 2. เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
  3. 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
  4. 4. เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประการ ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สามารถจ้างงานได้จำนวน 1,718 คน แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 431 คน บัณฑิตจบใหม่ 854 คน และนักศึกษา 433 คน

3) พัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนา Creative Economy การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน ในด้านสุขภาพ/สาธารณสุขและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy

4) ได้จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ข้อมูลโครงการและกิจกรรมใน 80 ตำบล และสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์การดำเนินงาน ดังภาพ

u2t
โครงการ1
โครงการ2
โครงการ3
โครงการ4
โครงการ5
โครงการ6

โครงการ U2T LPRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- เว็ปไซด์โครงการ U2T LPRU

http://www.plan.lpru.ac.th/u2tplan/main.php

- สรุปรายงานสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินนงาน โครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://www.plan.lpru.ac.th/u2tplan/main.php?p=1&id=32

- Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ U2T LPRU และ U2T LPRU for BCG

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066578713207

- รายละเอียดโครงการ U2T ของกระทรวง อว.

https://www.mhesi.go.th/index.php/flagship-project/2690-u2tambon.html

 

โดยโครงการ U2T เป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการ อว.จ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID -19)  ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการ อว.จ้างงาน จัดขึ้นเพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการ และมีการจ้างงานทั้งบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยกว่า 255 อัตรา

โครงการ7

และในปี งบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการกับกระทรวง อว. และได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยดำเนินโครงการขยายจาก 80 ตำบลในปีงบประมาณ 2564 เป็น 93 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน ในปีงบประมาณ 2565 มีงบประมาณจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนทั่วไป กว่า 768 อัตรา

วัตถุประสงค์ของโครงการ U2T for BCG

  1. 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน พื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  2. 2. เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่
  3. 3. เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
  4. 4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

- Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ U2T LPRU และ U2T LPRU for BCG

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066578713207

- ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการ8
Scroll to Top