Facilities and Services for SDG

Educational/Learning Facilities

Libraries

  • สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

ให้บริการเข้าใช้ง่าย อ่านหนังสือทั้ง Onsite และ Online บริการยืม-คืน หนังสือและเอกสารเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ พิพิธภัณฑ์การสถาปนามหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ ให้บริการอย่างสาธารณะสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก

Website: https://arit.lpru.ac.th/, https://lib.lpru.ac.th/services1.php

 

รูปภาพ1
รูปภาพ2
รูปภาพ3
รูปภาพ5
รูปภาพ7
รูปภาพ4
รูปภาพ6
รูปภาพ8
  • ห้องสมุดคณะและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดนิติศาสตร์ ห้องสมุดและค้นคว้าอิสระของศูนย์ภาษา เป็นต้น

Website: https://www.facebook.com/husoclibrary.lpru

รูปภาพ9

Computer Center

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์

ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านอุปกรณ์ สถานที่ การดำเนินการด้าน ITและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในและประชาชนผู้สนใจภายนอก

Website: https://arit.lpru.ac.th/

รูปภาพ10
รูปภาพ12
รูปภาพ11
รูปภาพ13
รูปภาพ14
รูปภาพ15

Language Centre and International Student Center

  • ศูนย์ภาษา

ให้บริการสืบค้น ยืม-คืน หนังสือ ตำราด้านภาษาต่างประเทศ การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรม ทั้งไทยและต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา นักเรียน บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้สนใจภายนอก

รูปภาพ16
รูปภาพ17
รูปภาพ18
รูปภาพ19
รูปภาพ20
รูปภาพ21
รูปภาพ22
  • ศูนย์นักศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์ดำเนินงาน กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้บริการเอกสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาทั้งการสมัครเรียน การเรียน การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ และให้คำแนะนำการศึกษาต่อหรือโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศให้กับบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาชาวไทย

รูปภาพ23

Museum : The Office of Art and Culture

  • พิพิธภัณฑ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีปรัชญาที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น โดยมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปภายนอกที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ฟรี ในวันและเวลาราชการ รวมทั้งมีบริการความรู้ จัดทำเป็น “ฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม” และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ให้สาธารณชนเข้าศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งเอกสารความรู้เผยแพร่ให้ Download ได้ฟรี

Website: https://culture.lpru.ac.th/web/

https://culture.lpru.ac.th/web/db-culture.php

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/760

รูปภาพ24
รูปภาพ26
รูปภาพ28
รูปภาพ30
รูปภาพ25
รูปภาพ27
รูปภาพ29
รูปภาพ31

Sports & Green Space Facilities

รูปภาพ34
รูปภาพ36
รูปภาพ38
รูปภาพ35
รูปภาพ37
รูปภาพ39

Health Facilities

ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา

รูปภาพ40

http://snk.lpru.ac.th/activity/index.php?module=news&op=detail&id=282

ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โดยคณะพยาบาลศาสตร์)

ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ ในปี พ.ศ. 2566 และจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ แก่บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีสำนักงานอยู่ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในเดือน มกราคม 2567

รูปภาพ41
รูปภาพ42
รูปภาพ44
รูปภาพ46
รูปภาพ43
รูปภาพ45
รูปภาพ47

SDG Learning Facilities

อุทยานวิถีพอเพียง
Sufficient Economy Park (SEP)

อุทยานวิถีพอเพียง หรือศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนามาทุกปี โดยมีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปในท้องถิ่น

Website: https://sep.lpru.ac.th/sepp/

 

ศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Sufficient Economy Philosophy (SEP) Solution Database LPRU

Website: https://sep.lpru.ac.th/

 

โครงการวิจัยกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทางเศรฐกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง

Research : Mechanism for Driving Sustainable Economic Growth Based on Sufficient Economy Philosophy: A Case Study of Lampang

Website: https://sep.lpru.ac.th/sepsdg/

 

คลังองค์ความรู้ดิจิทัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Digital Knowledge Store

Website: https://sep.lpru.ac.th/dks/

Website: https://sdgs.lpru.ac.th/lpru-sdgs/

Scroll to Top