มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นสุข

img-goals

มาตรการ/โครงการต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสนับสนุนก …

มาตรการ/โครงการต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ U2T

โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสนับสนุนก …

โครงการ U2T รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการลำปางแก้จน

โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสนับสนุนก …

โครงการลำปางแก้จน รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Sufficient Economy Philosophy (SEP) Solution Database LPRU

Scroll to Top