Collaborations for SDGs

Partnerships for the Goals

การลงนามความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและนานาชาติ

(SDG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

1
2
1
2
 •  ม.ราชภัฏลำปาง ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

21 กุมภาพันธ์ 2566 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพอนามัยและสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขอนามัยและสังคม รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ส่งเสริมให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบชองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขชุมชน และร่วมกันจัดกิจกรรม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
2
 • มร.ลป. ร่วมมือ สวทช. ลงนาม MOU ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

1 กุมภาพันธ์ 2566 - รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.)

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้เกียรติเป็นพยานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยด้วยนโยบาย BCG เพื่อสร้างความเข้มแข็งสำหรับเศรษฐกิจฐานราก” จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึง “บทบาทของ สวทช. ต่อการสนับสนุนการศึกษา - งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยในเชิงพื้นที่” และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวหัวข้อ “มร.ลป. - สวทช. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการศึกษา - สร้างความก้าวหน้าให้ชุมชน” จากนั้นเป็นพิธีลงนามความร่วมมือ และการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนากำลังคน และการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

S__28877384
S__28877382
 • มร.ลป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”

9 มกราคม 2566 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์วิจัยชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ กล่าวรายงาน

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในชุมชน และผลักดันนวัตกรรมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ

พร้อมกันนี้ได้จัดเวทีขับเคลื่อน “การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ” ได้รับเกียรติจากนายนรินทร์ พันธ์เขียว นักวิชาการพลังงานชํานาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ดา ทาคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านเอื้อม นายชัยกร วงค์ชมภู ผู้ใหญ่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และนายอวิรุทธ์ บัวใหญ่ นักวิชาการพลังงาน ปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งในภาคบ่ายได้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้มีการจัดเวทีส่งต่อความสำเร็จ : ต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและเข้าถึงได้ง่าย

1
2
 • กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่ รพ.ลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

7 ธันวาคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่ รพ.ลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 32,400 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

1
2
 • มร.ลป. ร่วม MOU “การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

21 พฤศจิกายน 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย แถลงความสำเร็จของความร่วมมือการจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวง อว. และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมทั้งส่งมอบแผนให้ กกร. อย่างเป็นทางการ

1
2
3
4
 • มร.ลป. จัดโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี และ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ฟื้นฟูป่าไม้ และพัฒนาคาร์บอนเครดิต

29 กันยายน 2565 - รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบ Online จำนวน 14 สถาบัน และในรูปแบบ On Site จำนวน 10 สถาบัน มีนักเรียนนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และสมาชิกป่าชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดอยพระบาท) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ได้ร่วมมือกันทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งล้านต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระหว่างการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างยั่งยืน ประกอบกับเพื่อเป็นการทดลองใช้พื้นที่แห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคาร์บอนเครดิต ให้สถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่สนใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ฟื้นฟูป่าไม้ และพัฒนาคาร์บอนเครดิต ระหว่างผู้แทนป่าชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชื้น สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฟื้นฟูป่า และเป็นฐานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

1
2
3
4
 • โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ MOU ภาคีเครือข่าย

17 สิงหาคม 2565 - โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ โดยมีการเสวนาการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตลาดวิถีวัฒนธรรมชุมชน และพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่าย ณ วัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

ซึ่งบันทึกตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เทศบาลตำบลต้นธงชัย มณฑลทหารบกที่ 32 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต 1 เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า เครือข่ายสวนเจ้าอนันตยศ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) โรงเรียนบ้านปงสนุก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง และกำนันตำบลต้นธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทางประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยบูรณาการร่วมกันให้เกิดการรู้รักสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคม เป็นกลไกการเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีวัฒนธรรมชุมชน ด้านการศึกษาสืบต่อไป

1
2
 • มร.ลป. MOU ขับเคลื่อนจังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE

21 กรกฎาคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนจังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ 6 หน่วยงานหลัก และนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี

3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : lpru.in/xkm

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid02nJ6Yktyw72iYVwGNb6V2xjT4d3oxi2JcTNFZtStxi39gLqgNSX2EWQYFYufgkXPEl

 

 • มร.ลป. ร่วม MOU และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ

1 กรกฎาคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ​อุทยาน​วิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลำปาง ร่วม MOU และร่วมพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อยอดงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบ่มเพาะและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 13 สถาบัน และสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่

1
2

ภาพข่าวเพิ่มเติม : lpru.in/2h1

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid0oXJVpFy9q8o1CZPKaxDGxaPr2Mky42c1v7TxeMpvzia5tNQYxN8wXqzQCPeBS3sFl

 

 • มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

21 มิถุนายน 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาทั้งรูปแบบ Degree และ Non-Degree ให้แก่ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนางานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : lpru.in/vip

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid0KApKYVApShXm2zxiJNQeUvT3AEKm6zhBYsZEDCZXGLxyCmTfoPdYk2XwhnphbHTal

 

 • มร.ลป. ลงนาม MOU ร่วมกับ SCG แก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

20 มิถุนายน 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ กับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตาม แนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะจากใบไม้และกิ่งไม้อย่างถูกวิธี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ ลดการเผาขยะ ลดปัญหามลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นการส่งเสริมโครงการ “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง”

1
2
3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : lpru.in/5r8, https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid02yHzXigPXi7Er7rignzvmASzfspjDChvnAGaYo2LzrBum1QFMqoTLtxf7pVwAhWoRl

 

 • ครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วม MOU การเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของสาขาวิชาการประถมศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

30 พฤษภาคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ (สาขาวิชาประถมศึกษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษา 24 โรงเรียน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา และส่งเสริมนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ อันเสริมสร้างการเป็นครูนวัตกร พัฒนาทักษะทางวิชาการและเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา และการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายกว่า 200 โรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง และบุคลากรในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป อีกทั้งสนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการนำความรู้ทักษะ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การเสนอขอทุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

1
2
3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid025fn9N8pabtUK3atypwd9PXPciCzDkhJoTaYNQkxT9KTfvL9YxuBXV7p9VfrnxgbHl

 • มร.ลป. ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ราชภัฏจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” กิจกรรม “ราชภัฏรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

21 พฤษภาคม 2565 - ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมพิธิเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ณ คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดค่ายอาสาฯ

กิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ได้รวมกลุ่มกันในการดำเนินการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อสร้างเครือข่าย ความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการร่วมกันกระทำความดีสู่ท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ราชภัฏจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” กิจกรรม “ราชภัฏรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ เพื่อยับยั้งไฟป่า กิจกกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ และพิธีส่งมอบธงค่ายอาสาให้เจ้าภาพ ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในปีต่อไป

ภาพข่าวเพิ่มเติม : lpru.in/g06

 

 • คณะวิทย์ฯ มร.ลป. MOU ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

19 เมษายน 2565 - ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) รวมทั้งผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาทั้งในด้านงานวิชาการ การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

1
2

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : lpru.in/zqc

 

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมประสานแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ณ รพ.ลำปาง

17 มีนาคม 2565 - คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมผู้ใช้โรงพยาบาลลำปางเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาล โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาลเชียงราย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทร์ โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปางจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผล การจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการฝึกปฏิบัติในปีต่อไป และเพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : lpru.in/yw5

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid0fSaApQeTGaRPh7viMLGUh82dvoEkjpx4dKaPsvz5gKv73QTY7ZkKENH8ntUckNW2l

 

 • มร.ลป. ลงนาม MOU “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดลําปาง”

14 มีนาคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดลําปาง” กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปาง พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรเกษตรและชีวภาพ พัฒนาความร่วมมือด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป

3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : lpru.in/2s8

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid02zRr27erXgBte9LSsPAUtzLZmPTAYb331VcgsCLV65sbHaZSoYrTPgS6UCYeiJR9Ql

 

 • มร.ลป. MOU ด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกับมทบ.32

15 กุมภาพันธ์ 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน เป็นการสนับสนุน การบูรณาการการทำงานของบุคลากรในทุกมิติของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ระหว่างกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มอบหมายให้อุทยาน วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ซึ่งกิจกรรมในระยะแรกคือการร่วมกันพัฒนานวัตกรรม บอลลูนเฝ้าตรวจพื้นที่ (Surveillance Balloon) เพื่อตอบสนอง เป้าหมายการใช้งานในภารกิจไฟป่า เพื่อการตรวจการ ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่ ป้องปราม ป้องกัน และยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1
2
3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG220216093713660

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid05WAo9XJaLRWq1a6puT1CSVMrWZB1gMAa3er9tWThJizM1Ta6pemaPAuH14Dg4Vcnl

http://www.itech.lpru.ac.th/site/?p=1922

 

 • มร.ลป. ร่วม MOU โครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง) ระยะที่ 1

9 กุมภาพันธ์ 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่อง Local SME Startup & Scale Up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง) ระยะที่ 1 ในรูปแบบการลงนามผ่าน VDO Conference-ZOOM Cloud Meeting ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย การบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี คือระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

1
2

ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid02YvVA5YrXpnaQ3Rd2LLnSugRf5yBf9vY7P54BLqnSzoQPC2oQ79qhbhrJsMTvbnHml

 

 • มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

26 มกราคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรครูและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษในด้านการผลิตสื่อ เทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และร่วมผลิตสื่อ เทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ

3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid0k4FG59W4hmwMBsYiK78eDZunf4GsKwVn5wfgHoNoBh5X81s83BtGtjVT1Gg5zkTHl

 

 • มร.ลป. ร่วมพิธี MOU การเชื่อมโยงวิจัยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

18 มกราคม 2565 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงงานวิจัยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมกันนำองค์ความรู้มาพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะและเชิงพื้นที่ รวมทั้งเป็นการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรร่วมกัน

4
2
3
4

ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid02fmaFxT55Ne8bpHL1oFFBKhtPYX6PAYPvWT1ipbcnFLrEtmvCxePX374FidizRJprl

 

 • มร.ลป. MOU เริ่มโครงการ Project kick-off โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง

26 ตุลาคม 2564 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนาม MOU เริ่ม Kick-Off โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่ จ.ลำปาง โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทน 23 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการ "การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง" ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนจนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สนับสนุนให้มีการเก็บฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และคนจนกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดลำปาง รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนจนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวแนะนำโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

1
2

ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG211027171128614

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid0oSc8MYWquuu6P6KstQ8y572MrKSRPhyhEX6wrCNCRHYCsiG4DXapZ6PmJpQWMbvol

 

 

 • มร.ลป. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

9 เมษายน 2564 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง และนางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์ชั้น 5 อาคารหลวงเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นความร่วมมือหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความร่วมมือสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ความร่วมมือด้านวิชาการ การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านห้องปฏิบัติการ และด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการสอนอีกด้วย

3
4
Scroll to Top