SDG 4

การจัดกิจกรรมและบริการวิชาการเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง' 65

วันที่ 18 สิงหาคม 2565: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’65 ภายใต้หัวข้อ“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG” โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง’65 เพื่อให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ในการนี้ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวัน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’65 ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พระองค์ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

โดยในปีนี้ได้จัดกิจรรมเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การทดลองวิทยาศาสตร์จากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 10 รายการ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของกัญชาและการใช้ประโยชน์ สู่การขับเคลื่อน BCG” ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

1 นิทรรศการจากสาขาวิชาชีววิทยา ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของเทียนหอม

  1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำหมอนจากยางพารา
  2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เรื่องพลาสติก 7 ประเภท
  3. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ การจมการลอยโดยใช้วิธีการ

จำลองใช้ดินน้ำมัน

  1. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้จัดแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์ ด้วยอุปกรณ์ทางเคมีปฏิกิริยาของสารข้างต้น และมีกิจกรรมการฝึกไหวพริบให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม (บิงโกวิทยาศาสตร์)

ในการนี้ได้มีการประกวดแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง’ 65 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ อาคารบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 สามารถติดตามผลการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ทาง Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏ’65

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/ibe, https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704143111900

 

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืนสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” (Ad-Hoc)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใหญ่ และอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 60 สถาบัน ขนทัพนักแสดงร่วมนำเสนอการแสดงกว่า 80 ชุด มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมจำนวนมาก มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ สะท้อนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การแสดงพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากสถาบันที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ได้จัดแสดงผลงานศิลปกรรม การกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาหัตถศิลป์ 4 ภาค เป็นต้น

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070178769268

 

 

มร.ลป. จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ ณ ลานรถม้า ชั้น 1 เซ็นทรัลลำปาง โดยนางสาวสรัญญา ไชยแก้วโห้ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกันนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิ งานช่างศิลป์ล้านนา โคมไฟไม้บ้านหลุก งานลงรักปิดทอง งานผ้า งานจักสาน งานเซรามิก พร้อมทั้งร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ช่างศิลป์ล้านนาลำปาง - ลำพูน แสดงผลงานจากโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากต้นทุนทางวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมการเขียนตัวอักษรล้านนาบนพวงกุญแจ และการลงรักปิดทอง ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2565 ณ ลานรถม้า ชั้น 1 เซ็นทรัลลำปาง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/DkRi

 

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานมหกรรมวิชาการ EDU FESTIVAL

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการ EDU FESTIVAL ณ อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงาน

ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา ครูเล่าเรื่อง ในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู" โดยศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน Day Camp ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้ ทำกิจกรรมการทดลองและเกมของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาต่าง ๆ และการจัดบูทนิทรรศการการแนะนำหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต อาทิ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา รวมถึงบูทแนะนำหลักสูตรของทุกคณะ

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในเขตจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(https://www.facebook.com/bankrulampang)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/jaFA

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid02r7gfLacrSkWF9CPjTffVBR47BGzBbzNQoin4xg5P1dTiGHtMCKk5WyN9Htx9UWeKl

https://edu.lpru.ac.th/festival/?fbclid=IwAR0vVuEm6hTfNXHPUkK-qzhClD-c4c_ynhmEIZEpwyHgKbjkn15DPfJV-1A

มร.ลป. จัดนิทรรศการผลงานวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง" ณ เซ็นทรัล ลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง" ณ เซ็นทรัล ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานในพิธีเปิด (ผ่านระบบออนไลน์)โดยมีรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง ดำเนินการวิจัยเริ่มด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้น การยกระดับวัตถุดิบและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยความเป็นศิริมงคลของดินลำปาง การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทักษะทางด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ใหม่” จังหวัดลำปาง ซึ่งจะช่วยรักษาคุณค่าสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตเซรามิก ระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านรูปแบบธุรกิจ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยเซรามิก ครัวเรือนผ่านอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม”

การจัดแสดงผลงานการวิจัยผ่านนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานบริหารและการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง” ซึ่งแบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกลำปางด้วยคุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นโครงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และโครงการศึกษาแนวทางในการทำการตลาดสำหรับการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือนจังหวัดลำปาง นำมาซึ่ง "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง" โดยสามารถรับชมพิธีเปิดย้อนหลัง ผ่านช่องYutobe : Lampang Rajabhat University และกำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2565 ณ เซ็นทรัล ลำปาง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/9k0

 

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ “เพราะความรู้สึกนี้ บอกใครไม่ได้”

กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจลงชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ “เพราะความรู้สึกนี้ บอกใครไม่ได้” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565

https://forms.gle/ERY1VuEN8dSCXB9bA

#อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

การบริการวิชาการ/การอบรมต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอกและชุมชนท้องถิ่น

ไปที่ https://sdgs.lpru.ac.th/academic-services-for-sdgs/

 

Scroll to Top