SDG 11

Projects/Activities for SDG 11

Art & Cultural Events

มร.ลป. จัดงานดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ (Ad-Hoc)

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดแสดงวงดนตรีสากลจากนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงอื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ท่านทรงเป็นแสงแห่งคุณธรรม นำทางพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี

โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมรับชมทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดทาง Youtube : LampangRajabhat University

https://news.lpru.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-LPRU-NEWS-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-6-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565.docx.pdf

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดงาน "สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์" ครั้งที่ 12

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 : ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ " ครั้งที่ 12 ณ ลานกลางอาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ ต่อประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณค่า และปลูกจิตสำนึกรักทัองถิ่นแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นๆ ที่นำไปสู่การสืบสานต่อยอด การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น รวมไปถึงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง ชุด"ปูจาสบัดชัยนันทเภรีฟ้อนสะหรี๋ดาบเจิง" และการแสดงดนตรีไทยสากลจากวง Mystery และวง จะไป Funk จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี การประกวด "ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จำนวน 5 ทีม" และการประกวด "วงดนตรีสตริง" 25 ทีม จากสถานศึกษาทั้งในจังหวัดลำปางและในเขตภาคเหนือ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/sjx

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของไทยในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนพลังการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 70 ชุดการแสดงจาก 61 สถาบัน

https://www.lpru.ac.th/event/culture/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070178769268

https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/5253583838007853/?paipv=0&eav=AfYxprO4TFmMvUnqk7SRIAOOYthYY6mq4Ggpa6Hq8HVOT1FiKekqUAzuB8xBmnOkX00&_rdr

https://www.mhesi.go.th/index.php/en/news-and-announce-all/news-all/executive-ps-news/6911-20.html

รูปภาพ1
รูปภาพ2

การแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และดนตรีศึกษา จัดการแสดงดนตรี (Concert, Recital Concert, Music Festival) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมเป็นประจำทุกปี

อาทิ โครงการ GRADUATION RECITAL 2022 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และโครงการ LPRU MUSIC FESTIVAL 2022 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพ3
รูปภาพ4

https://news.lpru.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%A5%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94/

https://news.lpru.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064865525179&locale=th_TH

 

การนำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดงานนำเสนอศิลปะนิพนธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง เป็นประจำทุกปี

รูปภาพ5
รูปภาพ6

https://news.lpru.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%a3-%e0%b8%a5%e0%b8%9b-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c/

Facebook Fanpage : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

https://www.facebook.com/p/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-100057416710554/?locale=th_TH&paipv=0&eav=AfZQbQnYYj9oiNZ2yXyVSqRZOYFd1AADv2yrB3tg_Zqntk0Bt1cS6RIeFBo27jYqws8&_rdr

 

การสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

https://culture.lpru.ac.th/web/index.php

https://culture.lpru.ac.th/web/view-pic-act-all.php

รูปภาพ7
รูปภาพ8

เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง มีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ และจัดประชุมหารือการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดด้วย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดประชุมในครั้งนี้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด พร้อมด้วยคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง และการนำเสนอย่านชุมชนเก่า ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นมรดกจังหวัด ซึ่งได้จัดประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นอนุกรรมการและที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมกว่า 35 คน

เมื่อระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 “ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากระดับท้องถิ่น มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับประเทศ” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
การประชุมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ จากตัวแทน 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการเสนอ “นโยบายและขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566- 2570) การเสวนา เรื่อง “และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีมอบโล่แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ที่ดำเนินการประกาศมรดกจังหวัดแล้วเสร็จอีกด้วย

https://news.lpru.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%a3-%e0%b8%a5%e0%b8%9b-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad/

https://news.lpru.ac.th/lprunewshom280166-1/

 

Activities for Campus Area’s Development

มร.ลป.จิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง คณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหลังอาคารบริการวิชาการ จนถึงทางแยกหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เว็บไซต์มหาวิทยาลันราชภัฏลำปาง : lpru.in/mgi

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางสัญจรที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “รถจักรยานเพื่อน้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาครถจักรยาน เพื่อให้นักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย ได้ใช้เดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยรับบริจาครถจักรยาน ทั้งรถจักรยานใหม่ และรถจักรยานมือ 2 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมการเดินทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีบริการรถรับส่ง จากหอพักคณะครุศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ หลังใหม่ ภายในมหาวิทยาลัย ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาได้นั่งรถรวมกัน (Carpool) เพื่อมาเรียนและทำกิจกรรมในบริเวณมหาวิทยาลัย

รูปภาพ9 - Copy
รูปภาพ10 - Copy
รูปภาพ11 - Copy
รูปภาพ12 - Copy

https://news.lpru.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%A5%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2/

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่พักบุคลากรและหอพักนักศึกษา

บ้านพักและอาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

https://wianglagon.lpru.ac.th/president/18homes/file/620225.pdf

https://wianglagon.lpru.ac.th/president/18homes/file/650817%20energy.pdf

รูปภาพ13

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีบริการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในราคาย่อมเยา รวมทั้งมีอาคารก่อสร้างใหม่ให้บริการด้วย นอกจากนี้ หากนักศึกษาเลือกพักหอพักเอกชนภายนอก มหาวิทยาลัยได้มีการประสานงานร่วมกับหอพักที่อยู่บริเวณใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย

รูปภาพ14
รูปภาพ15
รูปภาพ16
รูปภาพ17

อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

รูปภาพ18
รูปภาพ19

https://www.lpru.ac.th/abouts-57/65/announce_lpru-150365.pdf

https://www.facebook.com/dormitorylpru/?locale=th_TH

 

โครงการก่อสร้างใหม่ในมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะบนพื้นที่รกร้าง/เสื่อมโทรม/brownfields)

อาคารหอพักบุคลากร และอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นที่รกร้างและพื้นที่บ้านพักบุคลากรหลังเก่าที่เสื่อมโทรมและไม่มีผู้พักอาศัย (โดยได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างในปี 2560 และเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อปี 2565) และกำลังก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมหลังที่ 3 เริ่มต้นก่อสร้างในปี 2565

https://news.lpru.ac.th/%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%A5%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD/

รูปภาพ20
รูปภาพ21

โครงการเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนท้องถิ่น

 

กิจกรรม/นโยบายเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด “เขตสูบบุหรี่” (พ.ศ.2563)

The University's Policy to Protect Non-Smoking People and Specify  "Smoking-Designed Area" B.E.2563 (reviewed in 2020) http://snk.lpru.ac.th/activity/userfiles/files/00f6d2c3475c177c9b3c771398fc42df.pdf

Budgeting of LPRU on Art & Culture (Fiscal Year 2022)

 

Scroll to Top