Academic Services for SDGs

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ แก่สาธารณชน หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น ด้านต่างๆ

SDG 1,2,3,4,6,7,8,11,17

Online Resources:

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการบริการวิชาการแก่สาธารณชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Online ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

 • คลังนวัตกรรม โดยคณะครุศาสตร์ บนเว็บไซด์คณะ https://eduvator.lpru.ac.th/
 • ระบบ E-Learning โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บนเว็บไซด์สำนัก https://mooapp.lpru.ac.th/
 • สื่อวีดีทัศน์และเอกสารเผยแพร่ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บนเว็บไซด์สำนัก https://culture.lpru.ac.th/web/
รูปภาพ10
รูปภาพ12

Trainings:

การอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ปลาย ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยประกอบด้วยฐานต่าง ๆ ดังนี้

ฐานที่ 1 การเพิ่มปริมาณ DNA โดย ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ฐานที่ 2 กลศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ พร้อมด้วยนายอนุชา ปาลี และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 4 กันยายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก่ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED318 ชั้น 3 อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง พร้อมด้วย ผศ.สมชาย เมืองมูล และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/3yg

 

มร.ลป. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในรูปแบบฐานกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ฐาน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/aew

 

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฏการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณาจารญ์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฎการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)” ณ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ให้การต้อนรับ

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีทักษะชีวิต มีจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้มีการถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามเทศกาลเข้าพรรษา แล้วได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสภาพในห้องเรียนในการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เหมาะสม โดยมีคณาจารย์ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ'เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/p8u

 

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อ Active Learning For Teacher"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อActive Learning For Teacher สำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง

โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะให้ครูมีความรู้ความสามารถในการการออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การสื่อสารด้วยเว็บไซต์เครื่องมือและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูในยุค 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนของครู ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต

 

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2

วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดลำปางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับเกียรติจากนายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/day

 

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เรื่อง “สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารฯ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เรื่อง “สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร หลักการออกแบบ เครื่องมือ ขั้นตอนการพัฒนา การเผยแพร่สื่อ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์สื่อโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการเรียนรู้การออกแบบ การสร้างภาพเพื่อการสื่อสารด้วยเว็บไซต์ เรียนรู้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร หลักการออกแบบ เครื่องมือ ขั้นตอนการพัฒนา และการเผยแพร่สื่อ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/fkj

 

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนฯ (WORKSHOP) รุ่นที่ 1

วันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ On - Site ณ อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการอบรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ สพม. ลำปาง ลำพูน หัวหน้างานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ อ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน

อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย คำถามงานวิจัย และการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดอบรมอีกครั้งในระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดตามข่าวสารในการรับสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 เร็ว ๆ นี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : lpru.in/tu1

 

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง

วันที่ 13 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 19 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่

 1. ปริมาณสารสัมพันธ์ วิทยากรคือ อ.ดร. สุขี สุขดี และ อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
 2. นิเวศวิทยา วิทยากรคือ อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
 3. สมบัติพื้นฐานของคลื่น วิทยากรคือ ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/i7l

 

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวเปิดโครงการอบรม

การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/9fm

 

ศูนย์วิทยบริการ สวท. ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด รร.ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์สุธิดา พลชำนิ และทีมงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้ดำเนินการช่วยจัดหมวดหมู่หนังสือ โดยการให้คำแนะนำการจัดการห้องสมุดแก่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ให้สามารถจัดหนังสือตามระบบห้องสมุดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าให้กับนักเรียนอีกด้วย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://www.facebook.com/prlpru2015/posts/pfbid0JTyPFABJuvR1CsTPfSeaG92L7uUWeLceyT5kyezjE8ZZQMD2CuVB8cm7omLyVCGbl

 

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นว้าให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ2565 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่20-22ธันวาคม 2564โดยมีบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ นำโดย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน และอาจารย์สุธิดา พลชำนิ และทีมงานจากคณะครุครุศาสตร์ ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

https://www.facebook.com/aritlpru/posts/4587442097957958/?paipv=0&eav=AfaMFuFzHI4RozMML27dsGykuuWdPpCvH06dswqkAgEqSMxJuMWq1TBNekNrczZD-S0&_rdr

 

การอบรม/บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก และส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน

นักศึกษา มร.ลป. ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สื่องดสูบบุหรี่ และสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยเทศบาลเขลางค์นคร ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สื่องดสูบบุหรี่ และสื่อรณรงค์ด้านการป้องกันปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ให้แก่ผู้ร่วมงาน ลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/x9DG

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมออกบูทกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมวันลอยกระทง 8 พ.ย. 65

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินกิจกรรมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศและประเพณีต่างๆ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม ร่วมออกบูทเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของลำปาง ได้แก่ กิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ และการสาธิตการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง ในโครงการมหรสพสุขสันต์วันลอยกระทง ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยโรงเรียนมัธยมวิทยาได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรำลึกและเป็นช่องทางการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปะการแสดงของไทย สอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สร้างความสนุกสานเพลิดเพลินให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ "ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้" ครั้งที่ 4

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ "ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้" ครั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ วาววงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน โดยมี อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุครบ 70 พรรษา และเป็นการจัดแสดงผลงานจากการบริการวิชาการตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและต่อยอดอาชีพให้กับชุมชน โดยการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถร่วมชมงานเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ตำบล และร่วมชมการประกวดตกแต่งร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดแม่ญิง เมืองลี้ การประกวด เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจท้องถิ่น และการ แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลทั่วไป ในงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ "ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้" ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/vk7

 

สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา” ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมจากพระสงฆ์ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ รวมถึงบุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาจากดินพื้นบ้านจำนวนมาก

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/mdw

 

สศว. มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “เทคนิคและการสร้างสรรค์งานปูนปั้น” ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปฐมชัย มือแข็ง และนายเอกชัย ทนดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ปัจจุบันทำงานปั้นปูนสด ร่วมกับทีมงานฅนเปื้อนศิลป์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพระสงฆ์ สามเณร บุคลากร นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้งานปั้นปูนสด เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/qci

 

มร.ลป. จัดโครงการตามพระบรมราโชบาย ฝึกอบรมส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันที่ 10-12 มีนาคม 2565 รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก" ณ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสุพรรณ ตันมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนพดล สันเทพ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และทีมวิทยากรจาก กศน. ตำบลวังเงิน เป็นวิทยากร โดยมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่

 1. กิจกรรมการฝึกอบรมทำแคบหมูและหมูกระจก
 2. กิจกรรมการฝึกอบรมทำไส้กรอกอีสาน
 3. กิจกรรมการฝึกอบรมทำขนมไทย (ขนมเทียนแก้ว, ขนมต้ม และขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน)
 4. กิจกรรมการฝึกอบรมทำน้ำพริกกากหมู และแหนม
 5. กิจกรรมการฝึกอบรมทำข้าวเกรียบเห็ดหอม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : lpru.in/0mb

 

การอบรม/บริการวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมอบรมและวางแผนพลังงานชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมอบรมและวางแผนพลังงานชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบล โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเพาะรัก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานชุมชน และการสาธิตการใช้เตาเผาชีวมวล ทั้งนี้ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมต่อชุมชน ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/HSup

 

มร.ลป. ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) นำเสนอประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ทำร่วมกับพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว และได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่ บ้านแม่วะ บ้านสันดอนแก้ว และบ้านแม่ทาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : lpru.in/LhGJ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แก่บุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

โดยมีบุคลากรในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคม ก่อให้ให้เกิดนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้แก่หน่วยงาน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/iYMv

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคืนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ปลาย่างเตาถ่าน และการเขียนแผนธุรกิจ" (Business Model Canvas)

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคืนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ปลาย่างเตาถ่าน และการเขียนแผนธุรกิจ" (Business Model Canvas) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ดำเนินการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร รองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/b52L

 

คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลตำบลเสริมซ้าย จัดการประชุมให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากฟาร์มปศุสัตว์ และการผลิตก๊าซชีวภาพ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมกำจัดกลิ่นจากฟาร์มสุกร : ต้นแบบระบบกำจัดกลิ่นแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตในชุมชน ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านความปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากฟาร์มปศุสัตว์และการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและฟาร์มปศุสัตว์ การประชุมดังกล่าว มีผู้ประกอบการปศุสัตว์ เกษตรกร และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 คน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/3v13

 

อุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ มร.ลป. จัดอบรมโดรนการเกษตรและนวัตกรรมอัจฉริยะ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเกษตรกรรมด้วยโดรนการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รูปภาพ1

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://news.lpru.ac.th/rl_gallery/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A1%E0%B8%A3/

https://www.facebook.com/prlpru2015/photos/a.1024774634222149/5679508658748700/?type=3&paipv=0&eav=AfYHM2TqZrqyVAzZmF6RF2mXp-zQn30E5JrpaRrevAbL9lAYA5VYObi2C_8TvM2pE60&_rdr

 

สาขาวิทย์คอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดอบรมการใช้โดรนให้นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรในนการบริการด้านวิชาการอบรมการใช้โดรนเบื้องต้นให้กับนักศึกษาระดับปวส. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า 20 คน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : lpru.in/688

 

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้นด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Essentials

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้นด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Essentials ภายใต้การดำเนินโครงการ การส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบและเขียนโครงสร้างแบบชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศิรวิทย์ อานุภาพ และ คุณวัฒนชัย เตียวแก ผู้จัดการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ จากบริษัท แอพพลิตแคต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ในการอบรมเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Essentials โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2565 และได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการคัดกรอกด้วยการตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมการอบรม และส่วมในหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : lpru.in/s3y

 

 

Scroll to Top