SDG Booklet

(By Office of the United Nations Resident Coordinator in Thailand)

หนังสือเรื่อง : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(จัดทำโดย สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย)

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LPRU Education for SDGs

งานด้านการจัดการศึกษา/หลักสูตรเกี่ยวกับความยั่งยืน (SDGs)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการจัดหลักสูตรทั้งที่เป็นรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิถีชีวิตพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

          - รายวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          - รายวิชาพลังงานทางเลือกสมัยใหม่

          - รายวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21

          - รายวิชาพลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต

          - รายวิชาความเป็นไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก

          - รายวิชาทักษะวิศวกรสังคม

          - รายวิชาศาสตร์องค์รวมแห่งการบำรุงรักษาครัวเรือนด้วยวิถีแห่งความพอเพียง

          และมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการงานในองค์กร และเป็นนักพัฒนาชุชนที่สามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนา โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา โดยปรัชญาของหลักสูตร คือ การพัฒนาชุมชน เป็นศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ มีหลักสูตรใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในเดือนมิถุนายน 2566 คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

Relevant Courses on SDGs

          There are both required and elective courses in the General Education group (update version 2021) for all bachelor degree students that address sustainability developments and relate to sustainable ways of life, such as:

          - Agricultural Innovation for Life-quality Development

          - Modern Alternative Energy

          - Circular Economy Lifestyle for the 21st Century

          - Active Citizenship and Anti-Corruption

          - Thai Civilization and Global Citizen

          - Social Engineer Skills

          - Holistic Science in Household Maintenance by Sufficiency Approaches

          And a bachelor’s degree program called "Bachelor of Arts Program in Community Development" that provide courses relating to local community development. The philosophy of the community development curriculum is to focus on creating graduates who believe in human potential to be able to sustainably develop and improve quality of life of local community. There are courses in this program specifically focus on SDGs such as “Sustainable Development”, “Community Resources Management for Self-Reliance” and “Strategic Program Planning and Development”.

Click for more details about the Curriculums:

http://www.edus.lpru.ac.th/images/education/document/Curriculum/ge64.pdf

http://www.edus.lpru.ac.th/images/education/document/Curriculum/h14.pdf

 

การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อที่ 2 พฤษภาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับเกียรติจาก คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง นักอนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของศูนย์การศึกษาสิ่งแวดล้อม (EEC) ผู้มีฐานะเป็นทูตสันถวไมตรีแห่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยแขกพิเศษ คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทีมวิทยาการ จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ในกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบัณฑิตจิตอาสา ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

          ซึ่งทีมวิทยากรได้บรรยายถึงประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ชมภาพข่าวกิจกรรม:

http://www.pr.lpru.ac.th/index.php?modle=viewnews&id_view=1318

 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ SDGs

อุทยานวิถีพอเพียง
Sufficient Economy Park (SEP)

https://sep.lpru.ac.th/sepp/

 

ศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Sufficient Economy Philosophy (SEP) Solution Database LPRU

https://sep.lpru.ac.th/

โครงการวิจัยกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทางเศรฐกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
Mechanism for Driving Sustainable Economic Growth Based on Sufficient Economy Philosophy: A Case Study of Lampang

https://sep.lpru.ac.th/sepsdg/

คลังองค์ความรู้ดิจิทัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Digital Knowledge Store

https://sep.lpru.ac.th/dks/

Scroll to Top