รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 18 รายการ หน้าที่ 1/1

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OED0530 นายนพเก้าณ พัทลุง การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครู มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มการศึกษา
OED0532 นายไพศาล จันติ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ด้วยบทเรียนออนไลน์ กลุ่มการศึกษา
OED0533 นางสาวชวัลรัตน์ แนวราช ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มการศึกษา
OHU0536 นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน ปัจจัยความสำเร็จในการฝึกวิชาชีพ การนวดไทย ของผู้ต้องขัง ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0540 นางสาวนวพร สายไหม ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OHU0542 นายประธาน คำจินะ การสังเคราะห์ชุดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
OMN0525 นางชนิกา อรุณรุ่ง แนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่จัน เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OSC0523 รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล วิธีการทางสถิติสำหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0526 ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองความสูงเชิงเลขในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยโคลนถล่มในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0527 นางสาวสุกัญญา บัวศรี ความปลอดภัยด้านอาหาร และมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของรถหาบเร่ชุมชนชาติพันธุ์ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PAG0534 ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดลำปาง กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
PED0531 นายอภินันท์ ปานเพชร การประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ. 2557 กลุ่มการศึกษา
PED0537 นางสาววิชุตา สมจิตร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนบ้านโนน หมู่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษา
PED0539 นางสาวนันทนิจ จารุเศรณีย์ การจัดการเรียนการสอนจากงานวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม ของยีน Os2AP ของข้าวพื้นเมืองเชียงราย กลุ่มการศึกษา
PHU0535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล การจัดทำบัญชีและการใช้สารสนเทศทางบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์
PMN0524 นายไพโรจน์ ทิพมาตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบ้านพักคนชราของผู้สูงอายุ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PSC0529 ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ การปลูกกระชายในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PSC0543 ดร.วราภรณ์ แก้วคอน ประสิทธิภาพการส่งเสริมการเจริญของชานอ้อยสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี