รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ทั้งหมด 11 รายการ หน้าที่ 1/1

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท กลุ่มการศึกษา
OED0517 นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ xzc กลุ่มการศึกษา
OED0520 asdasd wit test กลุ่มการศึกษา
OMN0525 นางชนิกา อรุณรุ่ง แนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่จัน เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
OMO0518 asdasd sdf กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
OSC0521 นายlikit siri test กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0522 นายlikit siri test2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0523 รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล วิธีการทางสถิติสำหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0526 ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองความสูงเชิงเลขในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยโคลนถล่มในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OSC0527 นางสาวสุกัญญา บัวศรี ความปลอดภัยด้านอาหาร และมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของรถหาบเร่ชุมชนชาติพันธุ์ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PMN0524 นายไพโรจน์ ทิพมาตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบ้านพักคนชราของผู้สูงอายุ กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
PSC0529 ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ การปลูกกระชายในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี