รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 11 คน หน้าที่ 1/3
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 KsYxgWGTRbbRwMhZrtVZdqVKKo 2rand[0,1,1]
2 นายlikit siri สวพ
3 ดร.กริช ภัทรภาคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4 นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นายพิทักษ์ เรืองรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์