รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ทั้งหมด 10 คน หน้าที่ 1/2
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายlikit siri สวพ
2 ดร.กริช ภัทรภาคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3 นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นายพิทักษ์ เรืองรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นายพิทักษ์ เรืองรัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์