สถานะของบทความวิจัย

ทั้งหมด 18 รายการ หน้าที่ 1/1

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รหัสผลงาน ผู้นำเสนอ ชื่อผลงาน ประเภท 1 2 3 4 5 6 7 ผลพิจารณา
OED0530 นายนพเก้าณ พัทลุง การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครู มหาวิทยาลัยทักษิณ /
OED0532 นายไพศาล จันติ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ด้วยบทเรียนออนไลน์ /
OED0533 นางสาวชวัลรัตน์ แนวราช ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด้วยสื่อมัลติมีเดีย /
OHU0536 นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน ปัจจัยความสำเร็จในการฝึกวิชาชีพ การนวดไทย ของผู้ต้องขัง ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ /
OHU0540 นางสาวนวพร สายไหม ภาพลักษณ์ตัวละครผีในนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ /
OHU0542 นายประธาน คำจินะ การสังเคราะห์ชุดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ /
OMN0525 นางชนิกา อรุณรุ่ง แนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่จัน เพิ่มสูงขึ้น /
OSC0523 รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล วิธีการทางสถิติสำหรับทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดลำปาง /
OSC0526 ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองความสูงเชิงเลขในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยโคลนถล่มในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /
OSC0527 นางสาวสุกัญญา บัวศรี ความปลอดภัยด้านอาหาร และมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของรถหาบเร่ชุมชนชาติพันธุ์ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย /
PAG0534 ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดลำปาง /
PED0531 นายอภินันท์ ปานเพชร การประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ. 2557 /
PED0537 นางสาววิชุตา สมจิตร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนบ้านโนน หมู่ 2 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น /
PED0539 นางสาวนันทนิจ จารุเศรณีย์ การจัดการเรียนการสอนจากงานวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม ของยีน Os2AP ของข้าวพื้นเมืองเชียงราย /
PHU0535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล การจัดทำบัญชีและการใช้สารสนเทศทางบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
PMN0524 นายไพโรจน์ ทิพมาตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบ้านพักคนชราของผู้สูงอายุ /
PSC0529 ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ การปลูกกระชายในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /
PSC0543 ดร.วราภรณ์ แก้วคอน ประสิทธิภาพการส่งเสริมการเจริญของชานอ้อยสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ /

สถานะ

1 : ยืนยันส่งบทความ

2 : ได้รับบทความแล้ว

3 : อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

4 : ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

5 : แจ้งผลการพิจารณาบทความ

6 : จัดส่งบทความคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข

7 : ได้รับบทความและตรวจสอบผลการแก้ไข