การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปาง บนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
The 50 years LPRU anniversary national Conference on Sustainable Development Goals (SDGs)